Utilitats
Inscripcions
Back

ROBOCAT 23

Mira el repte de la ROBOCAT 2023!

El període d’inscripcions de la ROBOCAT 2023 comença el dia 1 de setembre de 2022 i finalitza el dia 12 de febrer de 2023. Les inscripcions s’efectuen a través del següent enllaç: https://robocat.cat/inscripcions/

El pagament de les inscripcions es realitza mitjançant targeta de crèdit o PayPal. No es realitzaran devolucions.

El màxim nombre d’equips que es poden inscriure per centre educatiu, empresa, institució o entitat és de sis. El màxim nombre de participants per equip és 6.

Un cop efectuada la inscripció, l’equip tindrà accés al portal web que s’utilitzarà per a facilitar la comunicació entre equips i l’organització. L’objectiu és crear una comunitat que s’ajudi per a gaudir amb l’aprenentatge de la robòtica.

Podeu trobar els preus de les inscripcions a ROBOCAT aquí.

Qui Som

Documents ROBOCAT 2023

El repte de la ROBOCAT 2023 s’anunciarà l‘1 de setembre de 2022.

Veure PDF

 

Objectius

L’associació El Racó dels Robotaires, amb la organització de la ROBOCAT, es proposa els següents objectius:

 1. Crear un entorn comú on compartir idees amb les persones que tenen inquietuds en l'àmbit tecnològic.
 2. Incentivar la robòtica de muntatge i programari lliure.
 3. Fer accessible i assequible la realització d'activitats robòtiques pels centres educatius i cívics.
 4. Potenciar el coneixement i estimació del patrimoni cultural, artístic i natural de Catalunya.
 5. Promoure el descobriment de la riquesa i diversitat del patrimoni europeu.
 6. Fomentar la cooperació entre entitats, centres d'ensenyament, institucions, empreses i particulars per tal de crear sinèrgies en la recerca, desenvolupament i innovació.
 7. Combinar el muntatge i decoració del camp de competició amb l'aprenentatge en la programació i la construcció del robot.
 8. Introduir el pensament computacional i la robòtica dins el currículum escolar.
 9. Avançar en la igualtat de possibilitats per a totes les persones i, en especial, en l’àmbit cientificotecnològic.

Equips

 1. Els equips de la ROBOCAT es divideixen en tres categories:
  1. Categoria Júnior: estudiants de 5è i 6è curs d’Educació Primària i de 1r i 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria
  2. Categoria Sènior: estudiants de 3r i 4t curs d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà
  3. Categoria Adults: estudiants d’Universitat, Cicles Formatius de Grau Superior i participants que no formin part de cap de les categories anteriors
 2. Els equips poden estan formats per un màxim de 6 membres. També es podrà concursar individualment.
 3. Cada equip té un entrenador o mentor. En el cas de tenir més de 18 anys, l’entrenador o mentor pot coincidir amb un dels participants de l’equip.
 4. Un representant de l’equip posa en funcionament el robot quan l’àrbitre dóna el senyal d’inici de la partida.
 5. Es prohibeix el contacte de l’entrenador amb l’equip durant tota la competició.
 6. L’entrenador de l’equip ha d’entregar l’autorització de drets d’imatge dels membres de l’equip, en el cas que els seus integrants siguin menors d’edat, a

la comissió organitzadora de la ROBOCAT enviant un correu a [email protected] abans del dia de competició.

Estructura del Campionat

El Campionat s’estructura en tres etapes de participació

 • Micro-ROBOCAT: petits tornejos auto-organitzats per centres educatius, entitats, empreses o institucions on hi participen un mínim de 2 equips. Aquests tornejos donen accés a les fases territorials de la ROBOCAT.
 • Fases territorials: tornejos coorganitzats entre l’associació El Racó dels Robotaires i els socis territorials de la competició -centres educatius, entitats, empreses i institucions-. Donen accés a la Gran Final de la ROBOCAT.
 • Gran Final: torneig final amb els equips millor classificats a les fases territorials

Dinàmica de la competició

 1. La competició es divideix en dues fases: la fase classificatòria i la fase eliminatòria, independents per a cada categoria.
 2. Existeixen dos tipus de puntuació en la fase classificatòria: els punts de classificació i els punts de desempat.
 3. La fase classificatòria consta de tres rondes. En cada ronda l’equip juga una partida.
 4. Cada partida té una durada de dos minuts. No es pot aturar el temps.
 5. En cada partida competeixen dos equips de la mateixa categoria. Cada equip juga la partida en el camp de competició que se li ha assignat.
 6. Un cop finalitzada la partida, l'equip pot guanyar, perdre o empatar:
  1. Si l'equip guanya aconsegueix 3 punts de classificació.
  2. Si l’equip perd aconsegueix 0 punts de classificació.
  3. Si l’equip empata aconsegueix 1 punt de classificació.
 7. La suma de la puntuació obtinguda per l’equip en les quatre partides conformen els punts de desempat.
 8. La classificació final d'aquesta fase es decideix en funció dels punts de classificació i en cas d’empat, atenent els punts de desempat.
 9. Els millors equips de cada categoria participen en la fase eliminatòria de la competició, que es pot compondre de vuitens, quarts, semifinals i final.

Règim de sancions

 1. En el cas que un entrenador o mentor accedeixi a la zona d’entrenament o de competició, des del moment d’inici de la cerimònia d’inauguració a la finalització del torneig, un membre de l’organització li farà notar que la seva conducta és sancionable. En el cas que l’entrenador persisteixi en aquest incompliment, el membre de l’organització notificarà al cap d’àrbitres la situació per tal de procedir a la desqualificació de l’equip, fet que implica que no podrà jugar cap més partida.
 2. Si l’entrenador o mentor es posa en contacte, físicament o través de qualsevol mitjà, amb un o més membres de l’equip, a partir de la cerimònia d’inauguració fins a la finalització del torneig, per tal de proporcionar informacions tècniques sobre el robot, un membre de l’organització li farà notar que la seva conducta és sancionable. En el cas que l’entrenador persisteixi en aquest incompliment, el membre de l’organització notificarà al cap d’àrbitres la situació per tal de procedir a la desqualificació de l’equip.
 3. En el cas que ambdues conductes anteriors es produeixin simultàniament, el membre de l’organització, donarà constància dels fets al cap d’àrbitres, per tal de procedir a la immediata desqualificació de l’equip.
 4. En el cas que una o més persones que no tinguin la condició d’entrenador o mentor es posin en contacte, físicament o a través de qualsevol mitjà, amb un o més integrants d’un equip, a partir de la cerimònia d’inauguració fins a la finalització del torneig, per tal de donar indicacions tècniques sobre el robot, un membre de l’organització notificarà a les parts implicades que estan incomplint la normativa. Si es persisteix en l’incompliment, el membre de l’organització notificarà al cap d’àrbitres la situació per tal de procedir a la desqualificació de l’equip.
 5. El participant o participants que es posin en contacte de qualsevol forma amb l’entrenador o amb altres assistents, per tal d’obtenir informacions tècniques sobre el seu robot, se’ls notificarà que la seva conducta és sancionable. Si es persisteix en l’incompliment, el membre de l’organització notificarà al cap d’àrbitres la situació per tal de procedir a la desqualificació de l’equip.
 6. El cap d’àrbitres, abans de prendre cap decisió que afecti al dret participació del torneig dels equips, escoltarà les al·legacions de les parts implicades, i prendrà la decisió que sigui més convenient amb l’objectiu de garantir el bon funcionament del torneig.
 7. En finalitzar la partida, si els participants de l’equip no estan d’acord amb la puntuació obtinguda, ho faran saber a l’àrbitre del seu taulell de joc i aquest prendrà una decisió que serà vinculant. En casos excepcionals, es pot demanar la intervenció del cap d’àrbitres.
 8. Quan es produeixi una situació sobrevinguda en el taulell de joc no prevista en la normativa del repte i aquesta generi una disputa entre els dos equips que estan competint, el cap d’àrbitres decidirà d’acord amb el que sigui més raonable i just. La resolució que prengui el cap d’àrbitres vincularà a tots els participants del torneig local.
 9. Queda estrictament prohibit que els membres del públic i entrenadors o mentors influenciïn, directa o indirectament, als àrbitres en les decisions que hagin de prendre. En tot cas, podran transmetre les seves valoracions a coordinador territorial, que en prendrà nota.
 10. El desconeixement del règim sancionador de la ROBOCAT no eximeix del seu compliment. Les sancions previstes en aquest apartat s’afegeixen a les previstes per la normativa de la ROBOCAT 2022.

Inscripcions

El període d’inscripcions de la ROBOCAT 2023 comença el dia 1 de setembre de 2022 i finalitza el dia 12 de febrer de 2023. Les inscripcions s’efectuen a través del següent enllaç: https://robocat.cat/inscripcions/

El pagament de les inscripcions es realitza mitjançant targeta de crèdit o PayPal. No es realitzaran devolucions.

El màxim nombre d’equips que es poden inscriure per centre educatiu, empresa, institució o entitat és de sis. El màxim nombre de participants per equip és 6.

Un cop efectuada la inscripció, l’equip tindrà accés al portal web que s’utilitzarà per a facilitar la comunicació entre equips i l’organització. L’objectiu és crear una comunitat que s’ajudi per a gaudir amb l’aprenentatge de la robòtica.

Podeu trobar els preus de les inscripcions a ROBOCAT aquí.

Disponible properament.

Utilitzem cookies per oferir la millor experiència. Política de Cookies